توجه ،توجه

۱- زمانی راکه شما از سایت می گیرید زمان حضور شما در مطب میباشد

زمان ویزیت شما توسط پزشک را منشی مشخص می نماید

----------------------------------

۲- در صورت عدم حضور در همان روز که نوبت گرفته‌اید

نوبت شما ملقا شده و حق ویزیت عودت داده نخواهد شد

----------------------------------

۳-اتباع خارجی باید مابه التفاوت را در محل پرداخت کنند

----------------------------------