رضایت نامه ویزیت مجازی

----------------------------------

توجه ،توجه

تعریف ویزیت غیر حضوری شامل موارد زیر می باشد

۱- بیان کردن تمامی مشکلات و علائم بیماری توسط بیمار

۲- ارائه تمام نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژی توسط بیمار

۳- پاسخ به سوالات پزشکی بیمار در ارتباط با بیماری فعلی توسط پزشک

۴- ارائه نسخه الکترونیک توسط پزشک

----------------------------------